JPOPの最新人気曲

弥三郎節

弥三郎節
発売日::

作詞:青森県民謡
作曲:青森県民謡

一つァエー 木造新田の下相野
村の端ずれコの 弥三郎エー アリャ弥三郎エー

二つァエー 二人と三人と人頼んで
大開の万九郎から 嫁貰った アリャ弥三郎エー

三つァエー 三つ揃えて 貰った嫁
貰って見たとこァ 気に合わね アリャ気に合わね

四つァエー 夜草朝草欠かねども
おそく戻れば いびられる アリャ弥三郎エー

五つァエー いびられはじかれ
にらめられ 日に三度の口つもる アリャ弥三郎エー

六つァエー 無理な親衆に
使われて 十の指コから血コ流す アリャ弥三郎エー

七つァエー なんぼ稼いでも
働れでも つける油コもつけさせね アリャ弥三郎エー

八つァエー 弥三郎ァ家コばかり日コァ照らね
藻川の林コさも 日コァ照らね アリャ弥三郎エー

九つァエー ここの親達ァ皆鬼だ
ここさ来る嫁 皆馬鹿だ アリャ弥三郎エー

十ァエー 隣知らずの牡丹の餅コ
嫁さ喰せねで 皆かくす アリャ弥三郎エー

Romaji Lyrics For Non-Japanese Users

hitotsu mokuzou shinden no shimoaino
一つ ァエー  木造 新田 の 下相野
mura no ha zure no yasaburou yasaburou
村 の 端 ずれ コ の  弥三郎 エー  アリャ 弥三郎 エー
futatsu ni nin to san nin to hito tanon de
二つ ァエー  二 人 と 三 人 と 人 頼ん で
ohhiraki no man kyuu rou kara yome moratu ta yasaburou
大開 の 万 九 郎 から  嫁 貰っ た  アリャ 弥三郎 エー
mittsu mittsu soroe te moratu ta yome
三つ ァエー  三つ 揃え て  貰っ た 嫁
moratu te mi ta toko a ki ni awa ne ki ni awa ne
貰っ て 見 た とこ ァ  気 に 合わ ね  アリャ 気 に 合わ ね
yottsu yo kusa chou kusa kaka ne domo
四つ ァエー  夜 草 朝 草 欠か ね ども
osoku modore ba ibira reru yasaburou
おそく 戻れ ば  いびら れる  アリャ 弥三郎 エー
itsutsu ibira re hajika re
五つ ァエー  いびら れ はじか れ
nirame rare nichi ni san do no kuchi tsumoru yasaburou
にらめ られ  日 に 三 度 の 口 つもる  アリャ 弥三郎 エー
muttsu muri na shin shuu ni
六つ ァエー  無理 な 親 衆 に
tsukawa re te juu no yubi kara chi nagasu yasaburou
使わ れ て  十 の 指 コ から 血 コ 流す  アリャ 弥三郎 エー
nanatsu nambo kasei de mo
七つ ァエー  なんぼ 稼い で も
re de mo tsukeru abura mo tsuke sase ne yasaburou
働 れ で も  つける 油 コ も つけ させ ね  アリャ 弥三郎 エー
yattsu yasaburou a uchi bakari nichi tera ne
八つ ァエー  弥三郎 ァ 家 コ ばかり 日 コァ 照ら ね
mogawa no rin sa mo nichi tera ne yasaburou
藻川 の 林 コ さ も  日 コァ 照ら ね  アリャ 弥三郎 エー
kokonotsu koko no oyatachi a kai oni da
九つ ァエー  ここ の 親達 ァ 皆 鬼 だ
koko sa kuru yome minna baka da yasaburou
ここ さ 来る 嫁  皆 馬鹿 だ  アリャ 弥三郎 エー
juu tonari shirazu no botan no mochi
十 ァエー  隣 知らず の 牡丹 の 餅 コ
yome sa se ne de minna kakusu yasaburou
嫁 さ 喰 せ ね で  皆 かくす  アリャ 弥三郎 エー